Potraviny Slovenska

Poľnohospodárske družstvo Očová

Poľnohospodárske družstvo Očová
Pestovanie obilnín, olejnín, strukovín, krmovín. Produkcia mlieka. Chov hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec.

O nás...Z výmery poľnohospodárskej pôdy 4 576 ha je 2 003 ha ornej pôdy a 2 573 ha trvalých trávnych porastov. Na ornej pôde majú hlavné zastúpenie obilniny, olejniny, strukoviny a krmoviny. V živočíšnej výrobe sa družstvo zameriava na chov hovädzieho dobytka mliečneho typu, chov ošípaných a chov oviec.